ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

Download

**รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด ปฎิทินงานโรงเรียนฮอดพิทยาคม 2559

www.hpk.ac.th

 

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi