คู่มือประชาชน

 

คู่มือประชาชน โรงเรียนฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

1. การรับนักเรียน

2. การขอย้ายเข้าเรียน

3. การขอย้ายออกนักเรียน

4. การขอลาออก

5. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

6. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

7. การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

 

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:052-080772 โทรสาร:053-161109 E-mail: school@hpk.ac.th
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi