HOT NEWS Hitpittayakom School

เผยแพร่ผลงาน เรื่องรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผังมโนทัศน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิ

ไฟล์เอกสารที่แนบมา : 20180703135907.doc

ชื่อเรื่อง                   : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผังมโนทัศน์                    เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม

ชื่อผู้รายงาน              : ว่าที่ร้อยตรีหญิงปุณณัฐฐา  กาติ๊บ

กลุ่มสาระการเรียนรู้      : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

บทคัดย่อ

 

 

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพ  ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  (2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาประวัติศาสตร์สากล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่ 

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย (1) คู่มือครูประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส32103 และ ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส32103 และ ส32104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนฮอดพิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง  ปานกลาง และอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  ค่าความยาก   ค่าอำนาจจำแนก  ค่าความเชื่อมั่น  ประสิทธิภาพ  E1/E2  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละและการทดสอบค่าที 

          ผลการศึกษาพบว่า

          1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่พิจารณาจากค่า E1/E2  มีค่าเท่ากับ
 89.47/80.93   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2  ที่กำหนดไว้ที่  80/80 

          2.  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

          3.  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ  มากที่สุด

( = 4.43, S.D. = 0.13 )

 

โพสโดย : นางสาวปุณณัฐฐา กาติ๊บ

เมื่อวันที่ :2018-07-03 13:57:00