HOT NEWS Hitpittayakom School

เผยแพร่ผลงาน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ไฟล์เอกสารที่แนบมา : 20180702101740.doc

ชื่อเรื่อง                                  :  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาวิทยาศาสตร์   
 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                                                  โรงเรียนฮอดพิทยาคม   จังหวัดเชียงใหม่                                       

ชื่อผู้รายงาน                          นางทิพจุฑา   ดวงไทย

ปีการศึกษา                            2560

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) สร้างและหาประสิทธิภาพ  ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์   2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากได้รับการสอนโดยใช้ชุด กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนฮอดพิทยาคม   อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่   กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 

ปีการศึกษา  2560   จำนวน  35  คน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง  ปานกลาง และอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  จำนวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  จำนวน  7 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ จำนวน  40 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนฮอดพิทยาคม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ จำนวน  4  ด้าน  โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยการใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/ E2 ตามเกณฑ์ 80/80   วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ เรื่อง  ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ t-test แบบ dependent  sample  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               

                ผลการศึกษาพบว่า

                1.   ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  มีประสิทธิภาพ  E1/ E2  เท่ากับ 82.44/ 82.12     ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2  ที่กำหนดไว้ที่  80/80 

                2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนฮอดพิทยาคม  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7070  คือนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ร้อยละ 70.70  ซึ่งสูงกว่าที่กำหนดไว้ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

                3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

                4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนฮอดพิทยาคม โดยมีค่าความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.80  ซึ่งอยู่ในระดับ มาก 

 

 

 

โพสโดย : ict

เมื่อวันที่ :2018-07-02 07:26:00