HOT NEWS Hitpittayakom School

#
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
เลขประจำตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
12
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราง ตำแหน่งครูสอนวิชาพลศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
13
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม
รายละเอียดเพิ่มเติม 
14
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชางานช่างพื้นฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม 
15
ประกาศผลสอบ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
16
รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
17
เผยแพร่ผลงาน เรื่องรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผังมโนทัศน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิ
รายละเอียดเพิ่มเติม 
18
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม 
19
ตารางเรียน และ ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม 
20
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง 2561)
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Mr. Manoon Potawan