HOT NEWS Hitpittayakom School

#
ข่าวประชาสัมพันธ์
1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชางานช่างพื้นฐาน
รายละเอียดเพิ่มเติม 
2
ประกาศผลสอบ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
3
รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม 
4
เผยแพร่ผลงาน เรื่องรายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นผังมโนทัศน์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิ
รายละเอียดเพิ่มเติม 
5
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม 
6
ตารางเรียน และ ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม 
7
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร(ฉบับปรับปรุง 2561)
รายละเอียดเพิ่มเติม 
8
เผื่อแพร่ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด ระบบจำนวนเต็ม
รายละเอียดเพิ่มเติม 
9
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม 
10
ประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม 

Mr. Manoon Potawan