ผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผลงาน

ผลงาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก

ผลงาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก

ผลงาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:052-080772 โทรสาร:053-161109 E-mail: school@hpk.ac.th
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi