ห้องสมุด Book room

สาระน่ารู้

>>> คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

>>> คลังหนังสือ- เอกสารสาธารณะ

 

 

 

 

โรงเรียนฮอดพิทยาคม 199 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จัังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์:053-461109 โทรสาร:053-161109 E-mail: hodpitayakom@hotmail.com
@Webmaster By Natthaphon Sriwaiwang @Webdirector By Songkrant Tananchi