Activity of Hotpittayakom School

การประเมินการผลิตชาชง รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้น ม. 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้จัดการประเมินการประเมินการผลิตชาชง รายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้น ม. 5เพื่อเตรียมประเมินฐานบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2021-03-04 10:19:00