Activity of Hotpittayakom School

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน"

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน"
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนฮอดพิทยาคมได้มีการอบรมให้ความรู้ ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน" ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
โดยเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ในการอบรมครั้งนี้มี นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมและ เทศบาลตำบลท่าข้าม สถานีตำรวจภูธรฮอด ที่มาให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2020-08-22 16:36:00