Activity of Hotpittayakom School

การให้ความรู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ สาขาฮอด ณ หอประชุมออบหลวง โดยวิทยากรได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ. 2550 กระทรวงมหาดไทย เพื่อการปฏิบัติตนที่เหมาะสมของนักเรียนเมื่อประสบภัย และเตรียมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาธาธารณภัยในโรงเรียนต่อไป

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2019-02-28 16:45:00