Activity of Hotpittayakom School

กิจกรรมประเมินโครงงาน นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-5 ประจำภาคเรียนที่ 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม จัดกิจกรรมประเมินโครงงาน นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-5  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

 

โดยนักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเองที่ดำเนินการตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ผ่านรูปแบบการทำโครงงาน 5 บทในรายวิชาโครงงาน และประเมินผลการทำงานโดยคณะครูโรงเรียนฮอดพิทยาคม ซึ่งได้ให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินโครงงาน ตลอดจนการนำเสนอและการตอบคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2019-02-22 11:09:00