Activity of Hotpittayakom School

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "สืบสานภาษา พัฒนาเยาวชนไทย" ปีการศึกษา 2561

นำโดย นายระวี  คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ นางสาวศิริพรรณ  ไชยา รองผู้อำนวยการ คณะครูนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย มีจิตสำนักในความเป็นไทย รู้จักรักในความเป็นไทย

โพสโดย : ICT

เมื่อวันที่ :2018-08-01 17:45:00